FacebookПідписатися на RSS

Значна увага приділяється науково-методичному забезпеченню навчального процесу.

Навчально-виховний процес в інституті, його навчально-методичне забезпечення здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Національної доктрини розвитку освіти України у XXІ ст., Концепції розвитку економічної освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та іншими нормативними документами, а також Концепції освітньої діяльності Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналу, в якій визначені основні напрями, форми та методи реалізації програмних завдань щодо подальшого підвищення якості підготовки фахівців нової генерації. Організація навчального процесу здійснюється за державними стандартами і передбачає вивчення нормативних та вибіркових дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання (дискусій, рольових ігор, методу інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).

Навчально-методичне забезпечення дисциплін постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями, оскільки за нових технологій навчання вони відіграють важливу роль, особливо під час самостійної та індивідуальної роботи студентів, самоконтролю і контролю їх знань.

Всі дисципліни відповідно до навчального плану та робочих навчальних програм з нормативних та вибіркових дисциплін робочого начального плану підготовки фахівців забезпечені навчальними посібниками, навчально-методичними розробками для проведення семінарських, лабораторних, практичних занять та для виконання індивідуальної роботи студентів. Методичні матеріали розроблені відповідно до встановлених вимог, містять списки рекомендованої літератури, рекомендації для самостійного вивчення курсу та індивідуальної роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів.

У навчальному плані визначено перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та дотримано співвідношення навчального часу між циклами підготовки. Повноцінному виконанню навчального плану сприяє науково-дослідна робота як викладацького складу, так і студентів. Під керівництвом викладачів студенти беруть активну участь у пошуковій, науково-дослідній роботі, виступають із доповідями, створюють презентації.

До кожної дисципліни розроблено навчально-методичні комплекси, які містять: робочі навчальні програми, пакети лекцій, методичні матеріали для семінарських, практичних (лабораторних) занять, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, тематику курсових проектів та методичні рекомендації щодо їх виконання, завдання для перевірки знань студентів, критерії оцінювання тощо.

Аналіз навчальних робочих програм, комплексів методичного забезпечення дисциплін та наявних інформаційних ресурсів Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом свідчить про можливість застосування у навчальному процесі сучасних технологій навчання. Для забезпечення якісно нового рівня освіти у навчальному процесі широко використовуються новітні інтерактивні і комп’ютерні технології під час вивчення спеціальних дисциплін, виконання курсових проектів, проходження навчальної практики, що передбачено навчальним планом.

Рівень забезпеченості фахових дисциплін пакетами прикладних програм відповідає вимогам щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі та практичній підготовці фахівців.

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в Інституті відіграє інформаційне забезпечення, високий рівень якого створюють бібліотека та використання комп’ютерних технологій.

Так, в навчальному корпусі розміщена бібліотека з читальним залом, книгосховищем, абонементом і відділом бібліографії, каталогізації.

Загальний книжковий фонд становить 31068 збірник навчальної, наукової та методичної літератури, 35 назв періодичних видань.

До складу електронного фонду бібліотеки увійшли рекомендовані МОН України електронні підручники, навчально-методичні комплекси дисциплін та електронні підручники розроблені викладачами Інституту.

В читальному залі встановлено чотири комп’ютери. які підключено до мережі Інтернет Функціонують принтер, сканер, ксерокс.

Комп'ютерна техніка і комп’ютерні технології використовуються при підготовці студентами до занять, написання рефератів, виконання індивідуальних завдань, завдань із самостійній роботи та оформленні звітів про проходження практики. Щорічне оновлення фонду бібліотеки новою літературою дозволяє належним чином забезпечити навчальний процес.

Через електронну пошту та Інтернет викладачі і студенти отримують найновішу професійну та наукову інформацію. Інформаційне забезпечення доповнюється надходженням інструктивно-нормативних документів, періодичних видань. Застосування реальних інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє значно підвищити якість практичної підготовки спеціалістів.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

денной форми навчання

ТУзд- 9-17-Б1П(4,0 д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
08.03.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
09.03.2021 Вівторок 9.00-10.20 / Право Європейського Союзу/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 / Договірне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40
13.50-15.10
10.03.2021 Середа 9.00-10.20 / Господарський процес/ ст. викладач Житник М.О.
10.30-11.50 / Господарське право/ ст. викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
11.03.2021 Четвер 9.00-10.20 / Ділова іноземна мова/ ст. викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 / Господарське право/ ст. викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.03.2021 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
13.03.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ТУзд - 9-19-Б1Пр(4.0д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
08.03.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
09.03.2021 Вівторок 9.00-10.20 / Адміністративне право/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 / Міжнародне право/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40
13.50-15.10
10.03.2021 Середа 9.00-10.20 / Іноземна мова / ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 / Цивільне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40
13.50-15.10
11.03.2021 Четвер 9.00-10.20 / Адміністративне право/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 / Міжнародне право/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.03.2021 П’ятниця 9.00-10.20 / Кримінальне право/ ст.викладач Житник М.О.
10.30-11.50 / Цивільне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40
13.50-15.10
13.03.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ІН35-9-19-Б1УЕП(4,0д) ІН35-9-19-Б1УПП(4,0д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
08.03.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
09.03.2021 Вівторок 9.00-10.20 / Теорія і практика самоменеджменту/ професор Кушлакова Н.М.
10.30-11.50 / Теорія і практика самоменеджменту/ професор Кушлакова Н.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
10.03.2021 Середа 9.00-10.20 /Іноземна мова/ ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 / Макроекономіка/ доцент Пєстова О.А.
12.20-13.40
13.50-15.10
11.03.2021 Четвер 9.00-10.20 / Соціологія/ доцент Курбанова А.Н.
10.30-11.50 /Економетрика/ доцент Бензарь А.С.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.03.2021 П’ятниця 9.00-10.20 /Фінанси, гроші та кредит/ доцент Слинько О.Ю.
10.30-11.50 /Фінанси, гроші та кредит/ доцент Слинько О.Ю.
12.20-13.40
13.50-15.10
13.03.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ТУзд - 9-18-Б1П(4.0д) ТУзд - 9-18-Б1ГП(4.0д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
08.03.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
09.03.2021 Вівторок 9.00-10.20 /Кримінальний процес/ ст.викладач Житник М.О.
10.30-11.50 /Трудові спори/ ст.викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
10.03.2021 Середа 9.00-10.20 / Адміністративний процес/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 / Адміністративна відповідальність/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40
13.50-15.10
11.03.2021 Четвер 9.00-10.20 / Митне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 /Ділова іноземна мова/ ст.викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.03.2021 П’ятниця 9.00-10.20 / Цивільний процес/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 / Сімейне право/ ст.викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
13.03.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ІН35-9-18-К1Т(3,6д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
08.03.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
09.03.2021 Вівторок 9.00-10.20 /Іноземна мова за професійним спрямуванням/ ст. викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 /Організація екскурсійного обслуговування / доцент Бензарь А.С.
12.20-13.40
13.50-15.10
10.03.2021 Середа 9.00-10.20 /Організація транспортного обслуговування / доцент Волокитіна Л.О.
10.30-11.50 /Організація екскурсійного обслуговування / доцент Бензарь А.С.
12.20-13.40
13.50-15.10
11.03.2021 Четвер 9.00-10.20 /Організація транспортного обслуговування / доцент Волокитіна Л.О.
10.30-11.50 /Ціноутворення в туризмі /доцент Ченцова Ю.П.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.03.2021 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
13.03.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ВШБ- 8-20-Б1Пр(4,0 д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
08.03.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
09.03.2021 Вівторок 9.00-10.20 / Філософія/ доцент Курбанова А.Н.
10.30-11.50 /Іноземна мова/ ст.викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
10.03.2021 Середа 9.00-10.20 / Історія держави та права зарубіжних країн/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 / Культурологія/ доцент Курбанова А.Н.
12.20-13.40
13.50-15.10
11.03.2021 Четвер 9.00-10.20 / Безпека життєдіяльності та основи охорони праці/ ст. викладач Житник М.О.
10.30-11.50 / Історія держави та права України/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.03.2021 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
13.03.2021 Субота 9.00-10.20 /Державне управління/доцент Борисенко Ю.В.
10.30-11.50 /Державне будівництво та місцеве самоврядування/ доцент Борисенко Ю.В.
12.20-13.40
13.50-15.10
ІН35- 9-20-Б1УБ(4,0 д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
08.03.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
09.03.2021 Вівторок 9.00-10.20 / Філософія/ доцент Курбанова А.Н.
10.30-11.50 /Іноземна мова/ ст.викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
10.03.2021 Середа 9.00-10.20 / Історія менеджменту/ професор Кушлакова Н.М.
10.30-11.50 / Академічні студії/ професор Кушлакова Н.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
11.03.2021 Четвер 9.00-10.20 / Безпека життєдіяльності та основи охорони праці/ ст. викладач Житник М.О.
10.30-11.50 / Основи психології/ доцент Кучинова Н.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.03.2021 П’ятниця 9.00-10.20 / Статистика/ доцент Пєстова О.А.
10.30-11.50 / Статистика/ доцент Пєстова О.А.
12.20-13.40
13.50-15.10
13.03.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

заочної форми навчання

Кiлькiсть переглядiв: 0