Підписатися на RSS

Значна увага приділяється науково-методичному забезпеченню навчального процесу.

Навчально-виховний процес в інституті, його навчально-методичне забезпечення здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Національної доктрини розвитку освіти України у XXІ ст., Концепції розвитку економічної освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та іншими нормативними документами, а також Концепції освітньої діяльності Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналу, в якій визначені основні напрями, форми та методи реалізації програмних завдань щодо подальшого підвищення якості підготовки фахівців нової генерації. Організація навчального процесу здійснюється за державними стандартами і передбачає вивчення нормативних та вибіркових дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання (дискусій, рольових ігор, методу інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).

Навчально-методичне забезпечення дисциплін постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями, оскільки за нових технологій навчання вони відіграють важливу роль, особливо під час самостійної та індивідуальної роботи студентів, самоконтролю і контролю їх знань.

Всі дисципліни відповідно до навчального плану та робочих навчальних програм з нормативних та вибіркових дисциплін робочого начального плану підготовки фахівців забезпечені навчальними посібниками, навчально-методичними розробками для проведення семінарських, лабораторних, практичних занять та для виконання індивідуальної роботи студентів. Методичні матеріали розроблені відповідно до встановлених вимог, містять списки рекомендованої літератури, рекомендації для самостійного вивчення курсу та індивідуальної роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів.

У навчальному плані визначено перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та дотримано співвідношення навчального часу між циклами підготовки. Повноцінному виконанню навчального плану сприяє науково-дослідна робота як викладацького складу, так і студентів. Під керівництвом викладачів студенти беруть активну участь у пошуковій, науково-дослідній роботі, виступають із доповідями, створюють презентації.

До кожної дисципліни розроблено навчально-методичні комплекси, які містять: робочі навчальні програми, пакети лекцій, методичні матеріали для семінарських, практичних (лабораторних) занять, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, тематику курсових проектів та методичні рекомендації щодо їх виконання, завдання для перевірки знань студентів, критерії оцінювання тощо.

Аналіз навчальних робочих програм, комплексів методичного забезпечення дисциплін та наявних інформаційних ресурсів Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом свідчить про можливість застосування у навчальному процесі сучасних технологій навчання. Для забезпечення якісно нового рівня освіти у навчальному процесі широко використовуються новітні інтерактивні і комп’ютерні технології під час вивчення спеціальних дисциплін, виконання курсових проектів, проходження навчальної практики, що передбачено навчальним планом.

Рівень забезпеченості фахових дисциплін пакетами прикладних програм відповідає вимогам щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі та практичній підготовці фахівців.

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в Інституті відіграє інформаційне забезпечення, високий рівень якого створюють бібліотека та використання комп’ютерних технологій.

Так, в навчальному корпусі розміщена бібліотека з читальним залом, книгосховищем, абонементом і відділом бібліографії, каталогізації.

Загальний книжковий фонд становить 31068 збірник навчальної, наукової та методичної літератури, 35 назв періодичних видань.

До складу електронного фонду бібліотеки увійшли рекомендовані МОН України електронні підручники, навчально-методичні комплекси дисциплін та електронні підручники розроблені викладачами Інституту.

В читальному залі встановлено чотири комп’ютери. які підключено до мережі Інтернет Функціонують принтер, сканер, ксерокс.

Комп'ютерна техніка і комп’ютерні технології використовуються при підготовці студентами до занять, написання рефератів, виконання індивідуальних завдань, завдань із самостійній роботи та оформленні звітів про проходження практики. Щорічне оновлення фонду бібліотеки новою літературою дозволяє належним чином забезпечити навчальний процес.

Через електронну пошту та Інтернет викладачі і студенти отримують найновішу професійну та наукову інформацію. Інформаційне забезпечення доповнюється надходженням інструктивно-нормативних документів, періодичних видань. Застосування реальних інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє значно підвищити якість практичної підготовки спеціалістів.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

денної форми навчання

ТУзд- 9-17-Б1П(4,0 д)

Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
30.11.20 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50 Залік/ Господарське право/ ст. викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
01.12.20 Вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 / Ділова іноземна мова/ ст. викладач Марчук Ю.М.
13.50-15.10
02.12.20 Середа 9.00-10.20
10.30-11.50 Іспит/ Трудові спори/ ст. викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
03.12.20 Четвер 9.00-10.20 / Податкове право/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 / Податкове право/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40
13.50-15.10
04.12.20 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.12.20 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10

ІН35-9-19-Б1УЕП(4,0д) ІН35-9-19-Б1УПП(4,0д)

Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
30.11.20 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50 /Економічна інформатика/ доцент Бензарь А.С.
12.20-13.40 /Економіка підприємства/ доцент Тищенко Т.І.
13.50-15.10
01.12.20 Вівторок 9.00-10.20 /Економіка підприємства/ доцент Тищенко Т.І.
10.30-11.50 /Іноземна мова/ ст.викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40 /Економічна інформатика/ доцент Бензарь А.С.
13.50-15.10
02.12.20 Середа 9.00-10.20
10.30-11.50 /Економічна інформатика/ доцент Бензарь А.С.
12.20-13.40
13.50-15.10 Захист КР/Основи менеджменту/ доцент Абдулов Р.М.
03.12.20 Четвер 9.00-10.20 /Економіка підприємства/ доцент Тищенко Т.І.
10.30-11.50 /Іноземна мова/ ст.викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40 /Психологія/ доцент Кучинова Н.М.
13.50-15.10
04.12.20 П’ятниця 9.00-10.20 / Професійна орієнтація. Підготовка кадрів/ доцент Житник Н.В.
10.30-11.50 /Економіка підприємства/ доцент Тищенко Т.І.
12.20-13.40
13.50-15.10
05.12.20 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10

ІН35-9-18-К1Т(3,6д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
30.11.20 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50 /Основи менеджменту/ доцент Абдулов Р.М.
12.20-13.40 /Туристське країнознавство /доцент Бензарь А.С.
13.50-15.10
01.12.20 Вівторок 9.00-10.20 /Іноземна мова за професійним спрямуванням/ ст. викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 /Туристське країнознавство /доцент Бензарь А.С.
12.20-13.40
13.50-15.10
02.12.20 Середа 9.00-10.20 /Іноземна мова (друга)/ ст. викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 /Іноземна мова (друга)/ ст. викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
03.12.20 Четвер 9.00-10.20
10.30-11.50 /Туристське країнознавство /доцент Бензарь А.С.
12.20-13.40 /Туристське країнознавство /доцент Бензарь А.С.
13.50-15.10
04.12.20 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 Іспит/Основи менеджменту/ доцент Абдулов Р.М.
13.50-15.10
05.12.20 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10

ІН35- 9-20-Б1УБ(4,0 д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
30.11.20 Понеділок 9.00-10.20 /Історія та культура України/ професор Кушлакова Н.М.
10.30-11.50 /Історія та культура України/ професор Кушлакова Н.М.
12.20-13.40 / Політична економія/ доцент Пєстова О.А.
13.50-15.10
01.12.20 Вівторок 9.00-10.20 /Історія та культура України/ професор Кушлакова Н.М.
10.30-11.50 /Сучасна українська мова/ст.викладач Кафеджи Г.А.
12.20-13.40 /Сучасна українська мова/ст.викладач Кафеджи Г.А.
13.50-15.10
02.12.20 Середа 9.00-10.20 / Політична економія/ доцент Пєстова О.А.
10.30-11.50 / Вступ до спеціальності "Менеджмент"/ доцент Абдулов Р.М.
12.20-13.40 / Іноземна мова/ ст. викладач Марчук Ю.М.
13.50-15.10
03.12.20 Четвер 9.00-10.20 /Сучасна українська мова/ст.викладач Кафеджи Г.А.
10.30-11.50 /Сучасна українська мова/ст.викладач Кафеджи Г.А.
12.20-13.40 / Іноземна мова/ ст. викладач Марчук Ю.М.
13.50-15.10
04.12.20 П’ятниця 9.00-10.20 / Політична економія/ доцент Пєстова О.А.
10.30-11.50 / Вступ до спеціальності "Менеджмент"/ доцент Абдулов Р.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
05.12.20 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10

ВШБ- 8-20-Б1Пр(4,0 д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
30.11.20 Понеділок 9.00-10.20 /Історія та культура України/ професор Кушлакова Н.М.
10.30-11.50 /Історія та культура України/ професор Кушлакова Н.М.
12.20-13.40 /Юридична деонтологія/ доцент Сидоркіна Р.Д.
13.50-15.10
01.12.20 Вівторок 9.00-10.20 /Історія та культура України/ професор Кушлакова Н.М.
10.30-11.50 /Сучасна українська мова/ст.викладач Кафеджи Г.А.
12.20-13.40 /Сучасна українська мова/ст.викладач Кафеджи Г.А.
13.50-15.10
02.12.20 Середа 9.00-10.20 /Юридична деонтологія/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 / Теорія держави і права/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40 / Іноземна мова/ ст. викладач Марчук Ю.М.
13.50-15.10
03.12.20 Четвер 9.00-10.20 / Сучасна українська мова/ст.викладач Кафеджи Г.А.
10.30-11.50 /Сучасна українська мова/ст.викладач Кафеджи Г.А.
12.20-13.40 / Іноземна мова/ ст. викладач Марчук Ю.М.
13.50-15.10
04.12.20 П’ятниця 9.00-10.20 /Юридична деонтологія/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 / Теорія держави і права/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40
13.50-15.10
05.12.20 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10

ТУзд - 9-18-Б1П(4.0д) ТУзд - 9-18-Б1ГП(4.0д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
30.11.20 Понеділок 9.00-10.20 /Трудове право/ ст.викладач Житник М.О.
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
01.12.20 Вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50 Залік/Кримінологія/ ст.викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
02.12.20 Середа 9.00-10.20 / Адміністративне право/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 / Міжнародне право/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40 / Фінансове право/ доцент Леонова О.В.
13.50-15.10
03.12.20 Четвер 9.00-10.20 / Ділова іноземна мова / ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 /Трудове право/ ст.викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
04.12.20 П’ятниця 9.00-10.20 / Адміністративне право/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 / Міжнародне право/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40
13.50-15.10
05.12.20 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ТУзд - 9-19-Б1Пр(4.0д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
30.11.20 Понеділок 9.00-10.20 / Державне(конституційне) право зарубіжних країн/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 / Цивільне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40 /Політологія/ професор Кушлакова Н.М.
13.50-15.10
01.12.20 Вівторок 9.00-10.20 / Кримінальне право/ ст.викладач Житник М.О.
10.30-11.50 / Іноземна мова / ст викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
02.12.20 Середа 9.00-10.20 / Адміністративне право/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 / Міжнародне право/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40 / Цивільне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
13.50-15.10
03.12.20 Четвер 9.00-10.20 / Кримінальне право/ ст.викладач Житник М.О.
10.30-11.50 / Іноземна мова / ст викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40 / Судові та правоохоронні органи України/ доцент Леонова О.В.
13.50-15.10
04.12.20 П’ятниця 9.00-10.20 / Адміністративне право/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 / Міжнародне право/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40
13.50-15.10
05.12.20 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
Настановча сесія для студентів

заочної форми навчання

Група __ ВШМзд – 12 - 20 – М1ПС (2.0з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
30.11.20. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
01.12.20. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50 Етнопсихологія Кучинова Н. М.
12.20-13.40 Соціально-психологічна адаптація Курбанова А. Н.
13.50-15.10
02.12.20. середа 9.00-10.20 Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність Кушлакова Н. М.
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
03.12.20. червер 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.12.20. п'ятниця 9.00-10.20 Друга іноземна мова професійного спрямування Марчук Ю. М.
10.30-11.50 Іноземна мова у професійній діяльності Марчук Ю. М.
12.20-13.40 Психологія організацій Житник Н. В.
13.50-15.10
Група __ТУзд – 12 - 20 – Б1ПС (4.0здс) ___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
30.11.20. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
01.12.20. вівторок 9.00-10.20 Сучасна українська мова Кафеджи Г. А.
10.30-11.50 Філософія Курбанова А. Н.
12.20-13.40 Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10
02.12.20. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 Історія та культура України Кушлакова Н. М.
12.20-13.40 Академічні студії Кушлакова Н. М.
13.50-15.10
03.12.20. червер 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.12.20. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
Група __ ВШБзд – 12 - 20 – Б1ПкС (4.0з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
30.11.20. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 Логіка Курбанова А. Н.
13.50-15.10
01.12.20. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50 Політичні системи Кушлакова Н. М.
12.20-13.40 Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10
02.12.20. середа 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 Інформаційні технології Бензарь А. С.
13.50-15.10
03.12.20. червер 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 Охорона прав людини Сидоркіна Р. Д.
13.50-15.10
04.12.20. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
Група __ ВШМзд – 12 - 20 – М1П (2.0з) ___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
30.11.20. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
01.12.20. вівторок 9.00-10.20 Актуальні проблеми фінансового права Леонова О. В.
10.30-11.50 Актуальні проблеми судочинства та судоустрою Леонова О. В.
12.20-13.40 Актуальні питання кримінального права Житник М. О.
13.50-15.10
02.12.20. середа 9.00-10.20 Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність Кушлакова Н. М.
10.30-11.50 Філософія права Курбанова А. Н.
12.20-13.40
13.50-15.10
03.12.20. червер 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.12.20. п'ятниця 9.00-10.20 Друга іноземна мова професійного спрямування Марчук Ю. М.
10.30-11.50 Іноземна мова у професійній діяльності Марчук Ю. М.
12.20-13.40 Актуальні проблеми цивільного права Сидоркіна Р. Д.
13.50-15.10
Група __ ВШБзд – 12 - 20 – Б1ПрБ (4.6з)____
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
30.11.20. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 Логіка Курбанова А. Н.
13.50-15.10
01.12.20. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50 Політичні системи Кушлакова Н. М.
12.20-13.40 Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10
02.12.20. середа 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 Інформаційні технології Бензарь А. С.
13.50-15.10 Суспільна безпека Житник М. О.
03.12.20. червер 9.00-10.20 Історія держави та права зарубіжних країн Сидоркіна Р. Д.
10.30-11.50 Юридична деонтологія Сидоркіна Р. Д.
12.20-13.40 Суспільство і право Житник М. О.
13.50-15.10
04.12.20. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
Група __ ВШБзд – 12 - 20 – Б1ФеБ (4.6з) __
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
30.11.20. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 Логіка Курбанова А. Н.
13.50-15.10
01.12.20. вівторок 9.00-10.20 Вступ до спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» Ченцова Ю. П.
10.30-11.50 Політичні системи Кушлакова Н. М.
12.20-13.40 Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10
02.12.20. середа 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 Інформаційні технології Бензарь А. С.
13.50-15.10 Суспільна безпека Житник М. О.
03.12.20. червер 9.00-10.20
10.30-11.50 Політична економія Пєстова О. А.
12.20-13.40 Охорона прав людини Сидоркіна Р. Д.
13.50-15.10
04.12.20. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
Кiлькiсть переглядiв: 0