FacebookПідписатися на RSS

Значна увага приділяється науково-методичному забезпеченню навчального процесу.

Навчально-виховний процес в інституті, його навчально-методичне забезпечення здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Національної доктрини розвитку освіти України у XXІ ст., Концепції розвитку економічної освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та іншими нормативними документами, а також Концепції освітньої діяльності Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналу, в якій визначені основні напрями, форми та методи реалізації програмних завдань щодо подальшого підвищення якості підготовки фахівців нової генерації. Організація навчального процесу здійснюється за державними стандартами і передбачає вивчення нормативних та вибіркових дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання (дискусій, рольових ігор, методу інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).

Навчально-методичне забезпечення дисциплін постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями, оскільки за нових технологій навчання вони відіграють важливу роль, особливо під час самостійної та індивідуальної роботи студентів, самоконтролю і контролю їх знань.

Всі дисципліни відповідно до навчального плану та робочих навчальних програм з нормативних та вибіркових дисциплін робочого начального плану підготовки фахівців забезпечені навчальними посібниками, навчально-методичними розробками для проведення семінарських, лабораторних, практичних занять та для виконання індивідуальної роботи студентів. Методичні матеріали розроблені відповідно до встановлених вимог, містять списки рекомендованої літератури, рекомендації для самостійного вивчення курсу та індивідуальної роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів.

У навчальному плані визначено перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та дотримано співвідношення навчального часу між циклами підготовки. Повноцінному виконанню навчального плану сприяє науково-дослідна робота як викладацького складу, так і студентів. Під керівництвом викладачів студенти беруть активну участь у пошуковій, науково-дослідній роботі, виступають із доповідями, створюють презентації.

До кожної дисципліни розроблено навчально-методичні комплекси, які містять: робочі навчальні програми, пакети лекцій, методичні матеріали для семінарських, практичних (лабораторних) занять, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, тематику курсових проектів та методичні рекомендації щодо їх виконання, завдання для перевірки знань студентів, критерії оцінювання тощо.

Аналіз навчальних робочих програм, комплексів методичного забезпечення дисциплін та наявних інформаційних ресурсів Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом свідчить про можливість застосування у навчальному процесі сучасних технологій навчання. Для забезпечення якісно нового рівня освіти у навчальному процесі широко використовуються новітні інтерактивні і комп’ютерні технології під час вивчення спеціальних дисциплін, виконання курсових проектів, проходження навчальної практики, що передбачено навчальним планом.

Рівень забезпеченості фахових дисциплін пакетами прикладних програм відповідає вимогам щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі та практичній підготовці фахівців.

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в Інституті відіграє інформаційне забезпечення, високий рівень якого створюють бібліотека та використання комп’ютерних технологій.

Так, в навчальному корпусі розміщена бібліотека з читальним залом, книгосховищем, абонементом і відділом бібліографії, каталогізації.

Загальний книжковий фонд становить 31068 збірник навчальної, наукової та методичної літератури, 35 назв періодичних видань.

До складу електронного фонду бібліотеки увійшли рекомендовані МОН України електронні підручники, навчально-методичні комплекси дисциплін та електронні підручники розроблені викладачами Інституту.

В читальному залі встановлено чотири комп’ютери. які підключено до мережі Інтернет Функціонують принтер, сканер, ксерокс.

Комп'ютерна техніка і комп’ютерні технології використовуються при підготовці студентами до занять, написання рефератів, виконання індивідуальних завдань, завдань із самостійній роботи та оформленні звітів про проходження практики. Щорічне оновлення фонду бібліотеки новою літературою дозволяє належним чином забезпечити навчальний процес.

Через електронну пошту та Інтернет викладачі і студенти отримують найновішу професійну та наукову інформацію. Інформаційне забезпечення доповнюється надходженням інструктивно-нормативних документів, періодичних видань. Застосування реальних інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє значно підвищити якість практичної підготовки спеціалістів.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

денной форми навчання


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

заочної форми навчання

Кiлькiсть переглядiв: 0