FacebookПідписатися на RSS

Здійснення науково-дослідної роботи на кафедрах інституту підпорядковано ідеї створення атмосфери творчого пошуку, поєднання викладацької діяльності з науковою та методичною роботою, практичного застосування наукових розробок у професійній підготовці студентів.

Науково–дослідна робота націлена на:

 • вивчення проблем соціально-економічного розвитку Західнодонбаського регіону, практичну спрямованість наукових розробок, їх орієнтацію на розв’язання актуальних проблем діяльності підприємств та установ регіону;
 • впровадження результатів наукових досліджень в практику діяльності підприємств та установ регіону, а також в методичній роботі та викладанні;
 • широке використання сучасних інформаційних технологій у наукових дослідженнях;
 • співпрацю викладачів та студентів в процесі наукових досліджень, широке залучення студентів до виконання дослідницьких робіт.

Наукова діяльність професійно-викладацького складу кафедр здійснюється за двома комплексними темами, які зареєстровані в УкрIHTEI: «Методологія соціально-економічного розвитку регіону», державний реєстраційний номер 0115U000115 та «Проектування системи забезпечення якості освіти», державний номер 0115U000116.

Результати наукових досліджень науково-педагогічні працівники інституту представляють на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях. У 2012 році було опубліковано 5 статей, у 2013р – 34 наукових публікацій.

/Files/images/P1010007.JPG

Відповідно до комплексної наукової теми, 15 червня 2012 року у Західнодонбаському інституті МАУП разом із факультетом економіки і менеджменту Національної металургійної академії України проведено науково-практичну конференцію «Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи». Матеріали конференції увійшли у відповідний збірник наукових праць.

У 2016 році (20.12.2016р.) на базі інституту проведено ХVII регіональну науково-практичну конференцію «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку», в якій прийняло участь понад 40 науковців та представників підприємств і організацій Західного Донбасу. За матеріалами конференції видано збірник наукових праць.

У 2012 році підготовлено відповідно до комплексної теми дослідження колективну монографію «Забезпечення якості освіти: теорія та практика» обсягом 15.8 умовних друкованих аркушів.

У квітні 2014 року опублікована колективна монографія «Управління якістю освіти: досвід та інновації».

На теперішній час дисертаційні дослідження здійснюють п’ять викладачів інституту. У лютому 2014 року Бенькович Н.В. захистила в Інституті вищої освіти НАПН України дисертацію на тему: «Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх економістів у вищому навчальному закладі» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2014 році захистила дисертацію Бойко Т.Ю. на тему: «Кластерні ініціативи регіонального менеджменту підприємницької діяльності (на прикладі будівельних кластерів)» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та Горіної О.Т. на тему: «Формування духовної культури студентської молоді у регіональних вищих навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

27 квітня 2017 року в житті Західнодонбаського інституту МАУП відбулася видатна подія: Кушлакова Надія Миколаївна, завідуюча кафедри соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки, успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Громадсько-наукові об’єднання інженерів промислових регіонів України: друга половина ХIХ - початок ХХ ст.».

/Files/images/IMG_4484.JPG

На базі Західнодонбаського інституту МАУП діє науково-дослідна лабораторія «Формування духовної культури студентської молоді» , яка створена у складі Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Метою діяльності лабораторії є дослідження механізмів формування духовної культури студентської молоді в умовах регіонального ВНЗ.

Результатами роботи лабораторії є:

 • підготовка до захисту дисертації Горіної О.Т.;
 • розробка та апробація навчального посібника «Духовна спадщина рідного краю»;
 • видання методичного посібника «Педагогічні засади формування духовної культури студентської молоді»;
 • розробка та впровадження комплексної програми «Теплий дім,«Сім «Я» по формуванню сімейних цінностей у майбутніх фахівців, підготовки їх до сімейного життя.

Публікації та участь у конференціях професорсько-викладацького складу Західнодонбаського інституту МАУП

Кафедра економіки та менеджменту

 1. Карпець О.С. Сергієнко О.А., Теоретичні та методологічні основи побудови моделі адаптивної гнучкої логістичної системи// Кримський економічний вісник. Науковий журнал, грудень 2012,частина 1, 2012. - №1 (01), с. 256-261.
 2. Sergienko O.A., Tatar M. S., Karpets O.S. Mechanism of metallurgical enterprises' cometitiveness' management in unstable currency environment // Ліберманівські читання-2012: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук., проф. Кизима М.О. - Х. : ВД "Інжек", 2012. - С. 259-276.
 3. Бойко Т.Ю. Особливості регулювання управлінської діяльності підприємницького кластеру // Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України: Монографія. – Дніпропетровськ: ІМА – прес., 2012 – С. 132-141.
 4. Слинько О.Ю., Вишнякова І.В. Проблеми, законодавче забезпечення та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні // Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України / колективна монографія. Т.1. / під заг. ред. проф. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012р. - С.19-32.
 5. Карпець О.С. Чуйко І.М. Моделі підтримки прийняття рішень щодо забезпечення фінансової стійкості підприємств // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013р. Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ІМА-прес., 2013 С. 58-71.
 6. Сергієнко О.А., Татар М.С., Карпець О.С. Механізм оцінки впливу динаміки валютних курсів на конкурентоспроможність металургійних підприємств / Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : [колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной]. - Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2 - 334 с. (Розділ 2.29). - С. 232-243.
 7. Sergienko O.A., Tatar M. S., Karpets O.S. Modeling of innovation management state policy// Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики : теория и практика. Монография / Под ред. Т. С. Клебановой, В. П. Невежина, Е. И. Шохина. – М. : Научные технологии, 2013. – С. 90-102.
 8. Бойко Т.Ю. Переваги системи «директ-костинг» в процесі здійснення управлінської діяльності підприємницького кластеру/Т.Ю. Бойко // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013р. Збірник наукових праць – Дніпропетровськ: ІМА-прес., 2013 – С. 13-23.
 9. Бойко Т.Ю. Вплив регіонального аспекту на інтерпретацію поняття «кластер» / Т.Ю. Бойко // Удосконалення механізмів регулювання фінансової системи: Матеріали ХХVII міжнародної науково-практичної конференції 8-9 листопада 2013р. у 2-х частинах – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. ч.1 – С. 106-109
 10. Бойко Т.Ю. Обґрунтування переліку показників привабливості регіону щодо створення підприємницьких кластерів / Т.Ю. Бойко // Розвиток валютно-фінансових відносин в європейських країнах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 листопада 2013р. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. – С. 54-57.
 11. Люта К.Є. Методологічні основи впливу мотивації трудової діяльності на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринкової економіки // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013р. Збірник наукових праць – Дніпропетровськ: ІМА-прес., 2013. С.79-88.
 12. Слинько О.Ю. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013р. Збірник наукових праць – Дніпропетровськ: ІМА-прес., 2013. С.108-115.
 13. Слинько О.Ю. Роль недержавних пенсійних фондів в проведенні пенсійної реформи //Экономика и управление в современных условиях: взгляд молодых: Материалы VI Международной научно-практической конференции. – Тула: филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 2013. – с.33-35.
 14. Бензарь А.С. Особливості розвитку сучасного менеджменту та його історичні передумови // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 7-12.
 15. Гренцька І.Г. Організаційі основи управління технічним розвитком на виробничому підприємстві (моделі та підходи) // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 34-42.
 16. Житник Н.В., к.п.н. Напрямки розвитку кадрового потенціалу малого міста // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 42-51.
 17. Житник Н.В. Соціальна політика регіонального вищого навчального закладу (ВНЗ) // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи. Матеріали науково-прктичної конференції 15 червня 2012 р. – Павлоград. – Видавництво ПВНЗ ЗІЕУ. - 2012. – С.46-52.
 18. Житник Н.В. Психолого-педагогічні засади професійного становлення майбутніх економістів // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки № 40 (239). 2013. – С. 39-44.
 19. Крупська Н.С. Сучасна узагальнена класифікація мотиваційних теорій // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 71-78
 20. Мельничук В.Д., к.т.н. Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку міста Павлограда на 2013 рік // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 93-99.
 21. Ченцова Ю.П. Формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 125-131.
 22. .Бойко Т.Ю. Методичний підхід до оцінки ефектів кластерної взаємодії від утворення підприємницького кластеру на регіональному рівні//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2016. – випуск №17. - С.106-110.
 23. . Яцьков В.С. Диверсифікація як суспільна форма організації виробництва/Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конф., 20 грудня 2016 р., Павлоград, Україна / Західнодонбаський ін-т Міжрегіональної Академії управління персоналом. - ІМА-прес, 2016. – С.95-102.
 24. . Житник Н.В. Проектний підхід в управлінні ВНЗ: організаційний аспект//Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті». (26-27 квітня 2017р.)– Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – С.44-46.
 25. . Абдулов Р.М.Исследование потребительского спроса жителей г. Павлограда //VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті». (26-27 квітня 2017р.)– Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – С.44-46.
 26. . Житник Н.В.Яцков В.С. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку//Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конф., 24 травня 2015 р., Дніпропетровськ, Україна / Західнодонбаський ін.-т Міжрегіональної Академії управління персоналом. - ІМА-прес, 2015. – С.42-51.

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки та права

 1. Кафеджи Г.А. Комунікативно-когнітивний підхід до вивчення ділової української мови // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 218-226.
 2. Марчук Ю.М. Передача власних імен та назв компаній при перекладі з української мови на англійську // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 260-268.
 3. Кучинова Н.М. Психологічні аспекти професійного мислення майбутніх маркетологів // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 249-243.
 4. Гордон А.Р. Деякі аспекти викладання курсу Історії України у вищих навчальних закладах // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 195-212.
 5. Горіна О.Т. Використання інтеративних педагогічних технологій формування духовної культури студентів // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 212-218.
 6. Кутовая Н.В. Психофизиологические особенности усвоения студентами учебного материала // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 231-238.
 7. Курбанова А.Н. 2012 Место и роль энергосберегающей культуры в современном обществе // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 226-231.
 8. Махмадамінова Г.А. Кризова, маргінальна ідентичність індивідів українського суспільства // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 269-273.
 9. Житник М.О. Правовий статус підприємства в системі суб’єктів господарювання // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 132-140.
 10. Клівасов О.М. Правові аспекти науки трудового права в сучасних умовах // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 141-150.
 11. Рєзнік О.С. Проблеми реорганізації системи місцевого самоврядування України в контексті європейської інтеграції // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 151-155.
 12. Сидоркіна Р.Д. Правові аспекти щодо підготовки фахівців та їх працевлаштування в сучасних умовах // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 155-164.
 13. Шлега Ю.Г. правові аспекти використання інноваційних технологій в Україні // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 172-182.
 14. Пєстова О.А. Регіональні аспекти організації інноваційного процесу // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 99-108.
 15. Бенькович Є.Р. Використання комп’ютерних систем у професійній підготовці майбутнього економіста // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 183-189.
 16. Бенькович Н.В. Вдосконалення професійної підготовки майбутніх економістів засобами моніторингу // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 189-195.
 17. Кушлакова М.М. Колекції музею Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства//9-а Всеукраїнська конференція «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи», 30-31 травня 2013 р. м. Севастополь. – С. 135-138.
 18. Основні етапи та напрями діяльності Товариського гуртка інженерів Катеринославського району (1911-1916 рр.) // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ІМА-прес.- 2013.-С. 244-253.
 19. Кушлакова М.М. Інженерне співтовариство Катеринославщини: вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка (1914 р.) //ХХV Шевченківські читання, 11 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ.
 20. Кучинова Н.М. Психолого-педагогічне обґрунтування програми розвитку креативної складової професійного мислення студентів-маркетологів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – № 4(49).
Кiлькiсть переглядiв: 0