FacebookПідписатися на RSS

Історія Західнодонбаського інституту МАУП

History of Zahidnodonbaskyy institute of IAPM

/Files/images/djAIOEogG4E.jpg

Західнодонбаський інститут МАУП є структурним підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом, створений 29 червня 1998 року як Павлоградський регіональний навчально-консультативний центр МАУП на базі Павлоградського коледжу економіки та управління. Як самостійний підрозділ інститут розпочав свою роботу з 1 жовтня 2000 року і став центром освіти, науки і культури Західнодонбаського регіону і продовжує виконувати ці функції і на сьогодні.

/Files/images/2019/1.1.jpg

Відмінними характеристиками навчально-освітньої і просвітницької діяльності Західнодонбаського інстиуту МАУП є:

- реалізація освітніх програм багаторівневої класичної вищої освіти;

- реалізація особистісно-орієнтованої системи освіти, заснованої на багатолітніх традиціях високоякісної підготовки спеціалістів;

- відкритість, доступність в освітньому процесі;

- демократичність системи управління;

- забезпеченість непереривної професійної освіти;

- підтримка інноваційного характеру науково-педагогічного потенціалу;

- збереження, створення і забезпечення широкодоступних інформаційних навчально-освітніх ресурсів.

Основні цілі:

- збереження і передача накоплених наукових знань і технологій;

- формування громадянської відповідальності студентів;

- забезпечення конкурентоспроможності на основі високого рівня освіти в регіоні;

- задоволення потреб особистості в інтелектуальному розвитку;

- забезпечення і підтримка програм соціально-економічного та культурно розвитку регіону;

- культурно-просвітницька робота;

- впровадження в навчальний процес новітніх технологій;

- створення соціально-орієнтовної системи організації труда співробітників і навчання студентів;

Західнодонбаський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом використовує різні системи організації навчального процесу в залежності від визначення потреб споживача освітньої програми. Послідовно реалізуються положення Болонського процесу на шляху до європейської інтеграції.

Інститут формує навчально-виховне середовище, яке базується на нових інформаційних і освітніх технологіях, на партнерській, взаємній повазі між викладачами і студентами, на принципах гуманізму, демократії, загальнокультурних людських цінностях.

Різноманітна і плідна самодіяльна творчість студентів. Активно працюють наукове товариство студентів і молодих викладачів, культурно-дозвільний центр, низка молодіжних клубів, діє студентське самоврядування.

Створено сприятливі умови для студентської наукової діяльності. Студенти навчального закладу активно виступають на міських, обласних і всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах.

У галузі вдосконалення підготовки фахівців, їх працевлаштування інститут співпрацює на основі договорів з державними відомствами, науковими установами, організаціями, підприємствами, творчими спілками і товариствами.

Відповідає вимогам матеріально-технічна база. Для студентів і співробітників створені сприятливі соціально-побутові умови. До їх послуг кафе, медпункт, центр інформаційних комп’ютерних технологій, навчальні аудиторії, комп’ютерні класи з підключенням до Інтернет - мережі, комплекс спортивних споруд, актовий зал. У розпорядженні студентів та викладачів - бібліотечний центр, загальний фонд якого складає понад 30 тис. підручників і періодичних видань.

History of the Zahidnodonbaskyy instituteof IAPM

Zahidnodonbaskyyinstituteof IAPM is a structuralunitofInterregionalAcademyofPersonnelManagement, establishedonJune 29, 1998 as IAPM PavlogradRegionalTrainingandAdvisoryCenteron a basisofPavlogradCollegeofEconomicsandManagement. Asanindependentunit, theinstitutestarteditsworkonOctober 1, 2000 andhasbecomethecenterofeducation, scienceandcultureoftheWestDonbasregionandcontinuestoperformthesefunctionstothisday.

The distinctive characteristics of education and training activities of Zahidnodonbaskyy institute of IAPM are:

- implementationofmulti-levelclassichighereducationprogrammes ;

- realizationofpersonalityorientedsystemofeducation, basedonthelongtraditionofhigh-qualitytrainingof specialists;

- openness, accessibilityintheeducationalprocess;

- democraticmanagementsystem;

- provisionofcontinuingprofessionaleducation;

- supportinginnovativeresearchandscientificandpedagogicalpotential;

- thepreservation, creationandprovisionofreadilyavailableinformationeducationalresources.

Mainobjectives:

- preservation and transfer of accumulated scientific knowledge and technologies;

- formationofcivilresponsibilityofstudents;

-ensuringcompetitivenessbasedon a highlevelofeducationintheregion;

- meetingtheneedsoftheindividualinintellectualdevelopment;

- maintenanceandsupportingprogramsforsocio-economicandculturaldevelopmentoftheregion;

- cultural-educationalwork;

- introductionofnewtechnologiesintotheeducationalprocess;

- thecreationof a sociallyorientedsystemsoforganizationofemployees’ labourandteachingstudents;

ZahidnodonbaskyyinstituteofInterregionalAcademyofPersonnelManagementuses a differentsystemoforganizationofeducationalprocessdependingonthedeterminationoftheneedsoftheeducationalprogramconsumer. The provisionsoftheBolognaprocesstowardsEuropeanintegrationareconsistentlyimplemented

TheInstitutegenerateseducationalenvironment, whichisbasedonnewinformationandeducationaltechnologies, onpartnership, mutualrespectbetweenteachersandstudents, ontheprinciplesofhumanism, democracy, culturalhumanvalues.

Amateurstudents' creativityisdiverseandproductive.Scientific society of students and young teachers, cultural and leisure center, a number of youth clubs are active, student self-government is also active.

Favorableconditionsforstudents' scientificactivities have been created. Studentsoftheeducationalinstitutionparticipateactivelyintown, regionalandall-Ukrainianconferences, olympiads, competitions.

Inthefieldofimprovingthespecialiststraining andtheiremploymenttheInstitutecooperateswithgovernmentagencies,scientificinstitutions, organizations, enterprises, creativeunionsandsocietiesonthebasisofcontracts.

The material-technicalbasemeetstherequirements. Favorablesocialconditions have been created for students and employees.Therearesuchfacilitiesas a cafe, a medicalpoint, a centerofinformationcomputertechnologies, classrooms, computerlabswithInternetaccess, sportscomplex, assemblyhall. Thelibrarycenter, whichhasmorethan 30 thousandbooksandperiodicals, isatthedisposalofstudentsandteachers.

Кiлькiсть переглядiв: 0