FacebookПідписатися на RSS

Західнодонбаський інститут МАУП здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання із галузі знань "Економіка та підприємництво".

Професійна підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Навчальний процес студентів у Західнодонбаському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом повністю забезпечений професіональним викладацьким складом.

/Files/images/2020/IMG-be79d0b930257a6465681324f6390cc2-V.jpg /Files/images/2020-21_nr/IMG_20200921_110447.jpg

На двух кафедрах інституту працюють 35 науково-педагогічних працівників, серед яких 28 штатних (80%). Від загальної кількості науково-педагогічних працівників 3 доктора наук, з них 2 штатних, 12 кандидатів наук , з них – 8 штатних.

Склад педагогічного колективу стабільний і більша частина викладачів має педагогічний стаж понад 10 років.

Викладацький склад удосконалює фахову майстерність шляхом участі у професійних семінарах, за рахунок курсів підвищення кваліфікації на факультетах ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Державного ВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», ПВНЗ «Європейський університет». В інституті функціонують постійно діючі педагогічні семінари із проблем педагогіки вищої школи, школа молодого викладача.

Таким чином, якісний і кількісний склад педагогічного персоналу Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом забезпечує професійну підготовку майбутніх фахівців.

Основними організаційними формами навчання є:

  • лекція;
  • семінар, спецсемінар;
  • практикум і спецпрактикум;
  • колоквіум;
  • науково-дослідна робота студентів;
  • навчальна і виробнича практика.

/Files/images/IMG_20130913_115931.jpg /Files/images/poezdki/20181123_141703.jpg

Поряд з традиційними формами організації навчального процесу викладацький склад широко використовує інноваційні технології навчання: ділові ігри, тренінги, ситуаційні вправи, тощо. Кафедри Західнодонбаського інституту МАУП визначають зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, освітньо-професійних програм підготовки і засобів діагностики якості вищої освіти у межах структури та форми, встановлених Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців розроблено усі навчальні плани та програми фахової підготовки.

Організація навчального процесу в Західнодонбаському інституті МАУП здійснюється за кредитно-модульною системою. Особлива увага приділяється індивідуально-консультативній та самостійній роботі студентів. В організацію навчально-виховного процесу впроваджуються практико-орієнтовані та особистісно-орієнтовані підходи. В оцінюванні знань студентів діє 100 бальна рейтингова система, українська та шкала ECTS. Практичну підготовку з обраної спеціальності студенти отримують на підприємствах регіону та на базі виробничо-тренінгової фірми «Технопак».

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється шляхом проведення протягом навчання таких видів практики: ознайомчої, виробничої, комплексної та переддипломної на підприємствах та установах міста та регіону. Базами практик виступають підприємства, установи та організації різних форм власності Західного Донбасу та Дніпропетровської області.

Бази практик, що пропонує Західнодонбаський інститут МАУП для студентів зі спеціальності "Економіка та підприємництво"

1. Державна податкова інспекція Дніпропетровської області

2. Павлоградська філія банку «Приватбанк»

3. Західнононбаське відділення Дніпропетровської обласної дирекції НАСК «Оранта»

4. Управління Пенсійного фонду в м.Павлоград

5. Управління державного казначейства у м.Павлоград

6. Фінансове управління Павлоградської міської ради

7. ПрАТ «Страхова компанія «Провідна»

8. Виконком Павлоградської міської ради

9. Центральне Павлоградське відділення ДОД АТ «Райффазен Банк Аваль»

Студенти Західнодонбаського інституту на 100% забезпечені практикою, чому сприяє наскрізний характер практичної підготовки студентів. Всі види практик тісно пов’язані зі змістом навчальних програм і з основними формами навчального процесу. Їх найважливіше завдання – зв’язати теорію з практикою, навчити студентів застосовувати свої знання в професійній діяльності. Не менш важливий аспект практики – встановити соціальні зв’язки інституту з установами та організаціями, допомогти студентам у пошуках місця майбутньої роботи.

Договори на проходження практики укладаються на навчальний рік.

Підведення підсумків проходження практик проводиться на кафедрі та на студентській конференції шляхом публічного захисту.

Контроль за якістю професійної підготовки студентівздійснюється шляхом поточного, модульного ті підсумкового контролю.

Об'єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях; виконання завдань для самостійного опрацювання; виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; виконання модульних контрольних робіт.

Модульний контроль здійснюється на підставі оцінок поточного контролю за модуль з метою оцінки результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни - змістового модуля. Форми модульного контролю та система оцінювання рівня знань та вмінь студентів визначаються викладачем та відображаються у робочій навчальній програмі дисципліни.

Підсумковий контрольу формі заліку проводиться для вибіркових дисциплін та дисциплін, що вивчаються протягом двох і більше семестрів та передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок за змістовими модулями. Порядок та система оцінювання передбачається у робочих навчальних програмах дисципліни.

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться за накопичувальною системою балів (mах 100) та 100 балів на іспиті з нормативних дисциплін для всіх студентів; допуском до екзамену є виконання обов’язкових видів робіт, які оцінюються не менше ніж 30 балів.

Кiлькiсть переглядiв: 0