FacebookПідписатися на RSS

Значна увага приділяється науково-методичному забезпеченню навчального процесу.

Навчально-виховний процес в інституті, його навчально-методичне забезпечення здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Національної доктрини розвитку освіти України у XXІ ст., Концепції розвитку економічної освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та іншими нормативними документами, а також Концепції освітньої діяльності Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналу, в якій визначені основні напрями, форми та методи реалізації програмних завдань щодо подальшого підвищення якості підготовки фахівців нової генерації. Організація навчального процесу здійснюється за державними стандартами і передбачає вивчення нормативних та вибіркових дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання (дискусій, рольових ігор, методу інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).

Навчально-методичне забезпечення дисциплін постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями, оскільки за нових технологій навчання вони відіграють важливу роль, особливо під час самостійної та індивідуальної роботи студентів, самоконтролю і контролю їх знань.

Всі дисципліни відповідно до навчального плану та робочих навчальних програм з нормативних та вибіркових дисциплін робочого начального плану підготовки фахівців забезпечені навчальними посібниками, навчально-методичними розробками для проведення семінарських, лабораторних, практичних занять та для виконання індивідуальної роботи студентів. Методичні матеріали розроблені відповідно до встановлених вимог, містять списки рекомендованої літератури, рекомендації для самостійного вивчення курсу та індивідуальної роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів.

У навчальному плані визначено перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та дотримано співвідношення навчального часу між циклами підготовки. Повноцінному виконанню навчального плану сприяє науково-дослідна робота як викладацького складу, так і студентів. Під керівництвом викладачів студенти беруть активну участь у пошуковій, науково-дослідній роботі, виступають із доповідями, створюють презентації.

До кожної дисципліни розроблено навчально-методичні комплекси, які містять: робочі навчальні програми, пакети лекцій, методичні матеріали для семінарських, практичних (лабораторних) занять, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, тематику курсових проектів та методичні рекомендації щодо їх виконання, завдання для перевірки знань студентів, критерії оцінювання тощо.

Аналіз навчальних робочих програм, комплексів методичного забезпечення дисциплін та наявних інформаційних ресурсів Західнодонбаського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом свідчить про можливість застосування у навчальному процесі сучасних технологій навчання. Для забезпечення якісно нового рівня освіти у навчальному процесі широко використовуються новітні інтерактивні і комп’ютерні технології під час вивчення спеціальних дисциплін, виконання курсових проектів, проходження навчальної практики, що передбачено навчальним планом.

Рівень забезпеченості фахових дисциплін пакетами прикладних програм відповідає вимогам щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі та практичній підготовці фахівців.

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в Інституті відіграє інформаційне забезпечення, високий рівень якого створюють бібліотека та використання комп’ютерних технологій.

Так, в навчальному корпусі розміщена бібліотека з читальним залом, книгосховищем, абонементом і відділом бібліографії, каталогізації.

Загальний книжковий фонд становить 31068 збірник навчальної, наукової та методичної літератури, 35 назв періодичних видань.

До складу електронного фонду бібліотеки увійшли рекомендовані МОН України електронні підручники, навчально-методичні комплекси дисциплін та електронні підручники розроблені викладачами Інституту.

В читальному залі встановлено чотири комп’ютери. які підключено до мережі Інтернет Функціонують принтер, сканер, ксерокс.

Комп'ютерна техніка і комп’ютерні технології використовуються при підготовці студентами до занять, написання рефератів, виконання індивідуальних завдань, завдань із самостійній роботи та оформленні звітів про проходження практики. Щорічне оновлення фонду бібліотеки новою літературою дозволяє належним чином забезпечити навчальний процес.

Через електронну пошту та Інтернет викладачі і студенти отримують найновішу професійну та наукову інформацію. Інформаційне забезпечення доповнюється надходженням інструктивно-нормативних документів, періодичних видань. Застосування реальних інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє значно підвищити якість практичної підготовки спеціалістів.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

денной форми навчання

ТУзд- 9-17-Б1П(4,0 д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
10.05.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
11.05.2021 Вівторок 9.00-10.20 1.6/ Право Європейського Союзу/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 1.6/ Договірне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40 1.6/ Господарський процес/ ст. викладач Житник М.О.
13.50-15.10
12.05.2021 Середа 9.00-10.20 1.6/ Господарське право/ ст. викладач Житник М.О.
10.30-11.50 1.6/ Ділова іноземна мова/ ст. викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40 1.6/ Міжнародне приватне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
13.50-15.10
13.05.2021 Четвер 9.00-10.20 1.6/ Господарський процес/ ст. викладач Житник М.О.
10.30-11.50 1.6/ Ділова іноземна мова/ ст. викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40 1.6/ Міжнародне приватне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
13.50-15.10 1.6/ Міжнародне приватне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
14.05.2021 П’ятниця 9.00-10.20 1.6/ Господарський процес/ ст. викладач Житник М.О.
10.30-11.50 1.6/ Господарський процес/ ст. викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
15.05.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ТУзд - 9-19-Б1Пр(4.0д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
10.05.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
11.05.2021 Вівторок 9.00-10.20 2.15/ Іноземна мова / ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 3.2/ Кримінальне право/ ст.викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.05.2021 Середа 9.00-10.20 2.15/ Іноземна мова / ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 3.2/ Кримінологія/ ст.викладач Житник М.О.
12.20-13.40
13.50-15.10
13.05.2021 Четвер 9.00-10.20 3.2/ Адміністративне право/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 3.2/ Міжнародне право/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40
13.50-15.10
14.05.2021 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50 День самостійної роботи
12.20-13.40
13.50-15.10
15.05.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ІН35-9-19-Б1УЕП(4,0д) ІН35-9-19-Б1УПП(4,0д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
10.05.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
11.05.2021 Вівторок 9.00-10.20 2.15/Іноземна мова/ ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 2.15/ Теорія і практика самоменеджменту/ професор Кушлакова Н.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.05.2021 Середа 9.00-10.20 2.15/Іноземна мова/ ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 2.15. Залік/Економетрика/ доцент Бензарь А.С.
12.20-13.40
13.50-15.10
13.05.2021 Четвер 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
14.05.2021 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50 2.15.Залік/ Соціологія/ доцент Курбанова А.Н.
12.20-13.40
13.50-15.10
15.05.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ТУзд - 9-18-Б1П(4.0д) ТУзд - 9-18-Б1ГП(4.0д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
10.05.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
11.05.2021 Вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 2.14/ Цивільний процес/ доцент Сидоркіна Р.Д.
13.50-15.10 2.14/ Корпоративне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.05.2021 Середа 9.00-10.20 2.14/ Адміністративний процес/ доцент Леонова О.В.
10.30-11.50 2.14/ Адміністративний процес/ доцент Леонова О.В.
12.20-13.40 2.14/Ділова іноземна мова/ ст.викладач Марчук Ю.М.
13.50-15.10
13.05.2021 Четвер 9.00-10.20
10.30-11.50 2.14/Кримінальний процес/ ст.викладач Житник М.О.
12.20-13.40 2.14/Ділова іноземна мова/ ст.викладач Марчук Ю.М.
13.50-15.10
14.05.2021 П’ятниця 9.00-10.20 2.14/ Цивільний процес/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 2.14/ Корпоративне право/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40
13.50-15.10
15.05.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ІН35-9-18-К1Т(3,6д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
10.05.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
11.05.2021 Вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50 3.1. Консультація до екзем/Ціноутворення в туризмі/ доцент Ченцова Ю.П.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.05.2021 Середа 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
13.05.2021 Четвер 9.00-10.20
10.30-11.50 3.1. Іспит /Ціноутворення в туризмі /доцент Ченцова Ю.П.
12.20-13.40 3.1 Консультація до екзам /Організація екскурсійного обслуговування /доцент Бензарь А.С.
13.50-15.10
14.05.2021 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
15.05.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ВШБ- 8-20-Б1Пр(4,0 д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
10.05.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
11.05.2021 Вівторок 9.00-10.20 1.11. / Безпека життєдіяльності та основи охорони праці/ ст. викладач Житник М.О.
10.30-11.50 1.11./ /Іноземна мова/ ст викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40
13.50-15.10
12.05.2021 Середа 9.00-10.20 3.11./ / Історія держави та права зарубіжних країн/ доцент Сидоркіна Р.Д.
10.30-11.50 3.11./ / Теорія держави і права/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40
13.50-15.10
13.05.2021 Четвер 9.00-10.20 1.11./ /Іноземна мова/ ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 3.11./ Історія держави та права України/ доцент Сидоркіна Р.Д.
12.20-13.40 1.11. / Безпека життєдіяльності та основи охорони праці/ ст. викладач Житник М.О.
13.50-15.10
14.05.2021 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50 День самостійної роботи
12.20-13.40
13.50-15.10
15.05.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
ІН35- 9-20-Б1УБ(4,0 д)
Дата Пара Аудиторія / дисципліна / ПІБ, викладача
10.05.2021 Понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
11.05.2021 Вівторок 9.00-10.20 1.11./ Безпека життєдіяльності та основи охорони праці/ ст. викладач Житник М.О.
10.30-11.50 1.11./ /Іноземна мова/ ст викладач Марчук Ю.М.
12.20-13.40 1.11./ Розміщення продуктивних сил/ доцент Ченцова Ю.П.
13.50-15.10 1.11./ Розміщення продуктивних сил/ доцент Ченцова Ю.П.
12.05.2021 Середа 9.00-10.20 1.11./ / Історія менеджменту/ професор Кушлакова Н.М.
10.30-11.50 1.11./ / Історія менеджменту/ професор Кушлакова Н.М.
12.20-13.40 1.11./Вища математика/ доцент Бенькович Н.М.
13.50-15.10 1.11./Вища математика/ доцент Бенькович Н.М.
13.05.2021 Четвер 9.00-10.20 1.11./ /Іноземна мова/ ст викладач Марчук Ю.М.
10.30-11.50 1.11./ Основи психології/ доцент Кучинова Н.М.
12.20-13.40 1.11./ / Безпека життєдіяльності та основи охорони праці/ ст. викладач Житник М.О.
13.50-15.10
14.05.2021 П’ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50 День самостійної роботи
12.20-13.40
13.50-15.10
15.05.2021 Субота 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

заочної форми навчання

Група __ВШБзд – 4 - 21 – Б1ПрБ (4.6з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 3.15. Інформаційні технології Бензарь А. С.
12.20-13.40 1.6. Юридична деонтологія Сидоркіна Р. Д.
13.50-15.10 1.6. Історія держави та права зарубіжних країн Сидоркіна Р. Д.
06.05.21. червер 9.00-10.20 1.11. Політичні системи Кушлакова Н. М.
10.30-11.50 2.2. Лоіка Курбанова А. Н.
12.20-13.40 1.11. Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10 1.11. Суспільна безпека Житник М. О.
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10 1.11. Охорона прав людини Житник М. О.
Група __ВШБзд – 4 - 21 – Б1БоТР (4.0з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 3.15. Інформаційні технології Бензарь А. С.
12.20-13.40 3.10. Вступ до спеціальності «Туризм» Бензарь А. С.
13.50-15.10 3.10. Географія туризму Бензарь А. С.
06.05.21. червер 9.00-10.20 1.11. Політичні системи Кушлакова Н. М.
10.30-11.50 2.2. Лоіка Курбанова А. Н.
12.20-13.40 1.11. Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10 1.11. Суспільна безпека Житник М. О.
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10 1.11. Охорона прав людини Житник М. О.
Група __ВШБзд – 4 - 21 – Б1БуП (4.6з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 3.15. Інформаційні технології Бензарь А. С.
12.20-13.40 2.2. Політична економія Пєстова О. А.
13.50-15.10 1.11. Вища математика Беньковичч Н. В.
06.05.21. червер 9.00-10.20 1.11. Політичні системи Кушлакова Н. М.
10.30-11.50 2.2. Лоіка Курбанова А. Н.
12.20-13.40 1.11. Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10 1.11. Суспільна безпека Житник М. О.
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 2.5. Вступ до спеціальності «Менеджмент» Абдулов Р. М.
13.50-15.10 1.11. Охорона прав людини Житник М. О.
Група __ВШБзд – 4 - 21 – Б1ВА (4.6з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 3.15. Інформаційні технології Бензарь А. С.
12.20-13.40 2.2. Політична економія Пєстова О. А.
13.50-15.10 1.11. Вища математика Беньковичч Н. В.
06.05.21. червер 9.00-10.20 1.11 Політичні системи Кушлакова Н. М.
10.30-11.50 2.2. Лоіка Курбанова А. Н.
12.20-13.40 1.11. Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10 1.11. Суспільна безпека Житник М. О.
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10 1.11. Охорона прав людини Житник М. О.
Група __ВШБзд – 4 - 21 – Б1ФеБ (4.6з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 3.15. Інформаційні технології Бензарь А. С.
12.20-13.40 2.2. Політична економія Пєстова О. А.
13.50-15.10 1.11. Вища математика Беньковичч Н. В.
06.05.21. червер 9.00-10.20 1.11. Політичні системи Кушлакова Н. М.
10.30-11.50 3.10. Вступ до спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» Ченцова Ю. П.
12.20-13.40 1.11. Іноземна мова Марчук Ю. М.
13.50-15.10 1.11. Суспільна безпека Житник М. О.
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10 1.11. Охорона прав людини Житник М. О.
Група __ВШМзд – 4 - 21 – М1ПС (2.0з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 3.10. Теоретико-методологічні проблеми психології Кучинова Н. М.
12.20-13.40 1.11. Психологія управління персоналом організації Житник Н. В.
13.50-15.10
06.05.21. червер 9.00-10.20
10.30-11.50 1.11. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність Кушлакова Н. М.
12.20-13.40 3.10. Актуальні проблеми медичної психології Кучинова Н. М.
13.50-15.10 3.10. Практика індивідуальних психологічних консультацій Кучинова Н. М.
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50 1.11. Іноземна мова у професійній діяльності Марчук Ю. М.
12.20-13.40 1.11. Друга іноземна мова професійного спрямування Марчук Ю. М.
13.50-15.10
Група __ВШМзд – 4 - 21 – М1УПП (2.0з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 1.11. Мотивація персоналу Житник Н. В.
12.20-13.40
13.50-15.10
06.05.21. червер 9.00-10.20
10.30-11.50 1.11. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність Кушлакова Н. М.
12.20-13.40 1.6. Цивільний захист Житник М. О.
13.50-15.10 2.5. Організація праці менеджера Абдулов Р. М.
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50 1.11. Іноземна мова у професійній діяльності Марчук Ю. М.
12.20-13.40 1.11. Друга іноземна мова професійного спрямування Марчук Ю. М.
13.50-15.10 3.1. Фінансовий менеджмент Слинько О. Ю.
Група __ВШМзд – 4 - 21 – М1УБ (2.0з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50 3.1. Управління проектами Ченцова Ю. П.
12.20-13.40
13.50-15.10
06.05.21. червер 9.00-10.20
10.30-11.50 1.11. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність Кушлакова Н. М.
12.20-13.40 2.5. Менеджмент організацій Абдулов Р. М.
13.50-15.10
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50 1.11. Іноземна мова у професійній діяльності Марчук Ю. М.
12.20-13.40 1.11. Друга іноземна мова професійного спрямування Марчук Ю. М.
13.50-15.10 3.1. Фінансовий менеджмент Слинько О. Ю.
Група __ВШМзд – 4 - 21 – М1Пр (1.6з)___
Дата Пара аудиторія Дисципліна П.І.Б. викладача
03.05.21. понеділок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
04.05.21. вівторок 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40
13.50-15.10
05.05.21. середа 9.00-10.20
10.30-11.50
12.20-13.40 3.1. Актуальні проблеми інформаційного права Леонова О. В.
13.50-15.10 3.1. Актуальні проблеми фінансового права Леонова О. В.
06.05.21. червер 9.00-10.20
10.30-11.50 3.1. Філософія права Курбановка А. Н.
12.20-13.40 3.1. Актуальні проблеми цивільного права Сидоркіна Р. Д.
13.50-15.10 3.1. Антикорупційне право Сидоркіна Р. Д.
07.05.21. п'ятниця 9.00-10.20
10.30-11.50 1.11. Іноземна мова у професійній діяльності Марчук Ю. М.
12.20-13.40 1.6. Актуальні проблеми кримінального права Житник М. О.
13.50-15.10 1.6. Порівняльне правознавство Сидоркіна Р. Д.
Кiлькiсть переглядiв: 0